Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Więcborku (FOTO)
Paweł Szydeł - www.e-krajna.pl

W poniedziałek, 19 listopada, w sali Centrum Aktywności Seniora w Więcborku odbyła się, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, pierwsza sesja Rady Miejskiej w Więcborku wybranej w wyborach przeprowadzonych 21 października 2018 roku. Podczas obrad ślubowanie złożyli nowo wybrani radni oraz burmistrz Waldemar Kuszewski. Rada wybrała też przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących oraz ustaliła składy komisji.

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej, do czasu wyboru przewodniczącego, prowadził Radny Senior czyli najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, którym okazał się Władysław Rembelski. Po złożeniu ślubowania przez radnych, organ stanowiący gminy przystąpił do wyboru przewodniczącego. Zgodnie z przewidywaniami zgłoszono tylko jedną kandydaturę radnej Anny Łańskiej. W głosowaniu tajnym kandydatka otrzymała 13 głosów "za", przy jednym głosie "przeciw" i jednym wstrzymującym się. Tym samym Anna Łańska objęła przewodnictwo w Radzie Miejskiej w Więcborku.

W krótkim wystąpieniu nowa przewodnicząca podziękowała za zaufanie i wybór oraz złożyła zapewnienie, że będzie godnie reprezentowała Radę Miejską w Więcborku. Przewodnicząca podziękowała także za wsparcie burmistrzowi Waldemarowi Kuszewskiemu i rodzinie. Podkreśliła także, że w pracy będzie przyświecało jej hasło "Bóg, Honor i Ojczyzna".

Następnie Rada Miejska w głosowaniu tajnym dokonała wyboru dwóch wiceprzewodniczących. Zostali nimi radna Beata Lida oraz radny Henryk Szwochert.

Po ukonstytuowaniu się prezydium Rady, ślubowanie złożył burmistrz Waldemar Kuszewski. W swoim pierwszym przemówieniu w nowej kadencji burmistrz złożył podziękowania swojej rodzinie za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość, wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach oraz za głosy oddane na niego samego i na kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców "Więcbork Nasza Gmina".

W swoim wystąpieniu burmistrz zaznaczył, że nowa kadencja będzie kontynuacją minionych czterech lat. Jako priorytety wymienił: systematyczną poprawę infrastruktury drogowej, lobbowanie w sprawie przygotowania dokumentacji i budowy obwodnicy Więcborka, budowę ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich, wspólne działania z samorządami wyższych szczebli w celu budowy chodników oraz przebudowy dróg powiatowych i wojewódzkich, dalszą budowę chodników oraz przebudowę dróg gminnych, inwestycje dotyczące kanalizacji sanitarnej w Runowie oraz części Więcborka, przebudowę budynku kościoła na ulicy Rybackiej w Więcborku, rozbudowę sali gimnastycznej przy szkole w Więcborku, budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Sypniewie.

Na tym pierwotnie ustalony porządek obrad pierwszej sesji został wyczerpany. Rada postanowiła jednak poszerzenie porządku obrad o ustalenie składów osobowych i wybór przewodniczących komisji Rady Miejskiej. W wyniku głosowań, podział funkcji i składy komisji przedstawiają się następująco:

Komisja rewizyjna: Jacek Kabatek - przewodniczący, Mateusz Łański - zastępca, Wojciech Janicki, Natasza Ksobiak, Dorota Wnuk - członkowie

Komisja skarg, wniosków i petycji: Natasza Ksobiak - przewodnicząca, Brygida Migawa - zastępca, Andrzej Wenda, Władysław Rembelski, Stanisław Wegner - członkowie

Komisja budżetu i finansów: Władysław Rembelski - przewodniczący

Komisja rolnictwa, ochrony środowiska, infrastruktury gminnej i porządku publicznego: Stanisław Piłka - przewodniczący

Komisja oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych: Beata Kopta - przewodnicząca

Komisja statutowa: Jan Antczak - przewodniczący

Paweł Szydeł - www.e-krajna.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top