Kanał 10

Dnia 27 kwietnia 2018 roku w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim o godz. 9:00 rozpoczęła się XLIV sesja Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Na wstępie Skarbnik przedstawił uchwały w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego oraz uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
W pierwszej części Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił informację o czynnościach w okresie między sesjami, Starosta Sępoleński sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym oraz informację o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia.

Następnie Skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowe tj.:

 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t,
 2. zapoznanie się radnych z uchwałą 4/S/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2017 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Powiatu,
 3. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim za 2017 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2017 r.,
 4. przedstawienie uchwały Nr .../Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia ....kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim za 2017 rok, (bilans wykonania budżetu, łączne sprawozdanie jednostki, bilans, rachunek zysków i strat, zmian w funduszu jednostki.

W kolejnym punkcie podjęto uchwały w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  udzielenia dla Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim absolutorium za 2017 rok.

Radni jednogłośnie w obecności 16 radnych (absencja Danuty Zalewskiej) udzieli zarządowi absolutorium.

Słowa podziękowań Pan Starosta skierował w stronę Skarbnika Powiatu, dyrektorów jednostek i wydziałów oraz wszystkich pracowników. To dzięki pracy wszystkich udało się zrealizować budżet.

W drugiej części sesji radni zapoznali się z:

 1. Oceną zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu sępoleńskiego za 2017 r. - wystąpienie Elżbiety Maziarz- Rudnik Dyrektora PCPR,
 2. Oceną bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sępoleńskiego za 2017 rok - wystąpienie Elżbiety Estkowskiej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Na koniec rada podjąła uchwały w sprawach:

 1. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 2. zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry kierowniczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński,
 3. wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Sępoleński wniosku o dofinansowanie projektu pn. "RAZEM SAMODZIELNI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Powiat Sępólno

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top