Praca w policji czeka na Ciebie (OGŁOSZENIE) [AKTUALIZACJA]

[AKTUALIZACJA] WYNIKI NABORU NA STANOWISKO SEKRETARKI ZESPOŁU DS. KADR I SZKOLENIA I PREZYDIALNEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Na stanowisko sekretarki Zespołu ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialnego w Komendzie Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim została wybrana:  Kamila Pankanin, zam. Więcbork

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór na stanowisko sekretarki Zespołu Kadr i Szkolenia i Prezydialnego (miejsce pracy: PP Więcbork). Szczegółowe informacje na temat oferty pracy można znaleźć poniżej niniejszego artykułu, na stronie BIP KPP w Sępólnie Krajeńskim w zakładce "Praca w Policji" oraz telefonicznie pod numerem 52 389 02 09.

Ogłoszenie nr: 2/2019

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim

Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: sekretarka Zespołu ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialnego

Ogłoszenie o naborze w celu obsadzenia stanowiska.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

Wymiar etatu: 0,75

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Posterunek Policji w Więcborku

ul. Wojska Polskiego 1

89-410 Więcbork

Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy będzie należało:

1. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi pracę kancelaryjną.

2. Zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji w Posterunku Policji w Więcborku.

3. Przyjmowanie interesantów oraz ewidencjonowanie ich w rejestrze „Książka ewidencji osób przebywających w PP w Więcbork”.

4. Prowadzenie wynikających z przepisów oraz poleceń przełożonego rejestrów i ewidencji.

5. Rejestracja, dokonywanie sprawdzeń i sporządzanie wydruków w policyjnych systemach informacyjnych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

6. Wprowadzanie danych statystycznych do formularzy w systemach policyjnych, w przypisanym zakresie dokonywanie archiwizacji dokumentacji.

7. Dbanie o powierzony sprzęt i mienie.

8. Kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do składnicy akt materiałów ostatecznie załatwionych będących na stanie posterunku.

9. Weryfikacja i rejestracja mandatów karnych oraz terminowe przekazywanie do Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim

10. Tworzenie list obecności, przygotowywanie kart pracy dla funkcjonariuszy.

11. Przygotowywanie pism przewodnich do urzędów, instytucji państwowych, Prokuratury, Sądów, jednostek Policji i innych.

12. Doręczanie korespondencji do instytucji na terenie miasta Więcbork.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym, przekraczając połowę dobowego czasu pracy, nie związana z wysiłkiem fizycznym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy. Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy typu faks, kserokopiarka, niszczarka, materiały biurowe. Bariery architektoniczne: praca na pierwszym piętrze, brak windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanych toalet, drzwi wejściowe i wewnętrzne o nieodpowiedniej szerokości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Niezbędne:

- wykształcenie: średnie

- szczególne wymagania: poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydane przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),

- pozostałe wymagania niezbędne: - biegła umiejętność obsługi komputera

- umiejętność organizacji pracy własnej

- komunikatywność

- umiejętność współpracy

- umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym

wymagania dodatkowe:

- wykształcenie: wyższe

- 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,

- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydane przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412),

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:  15.03.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim

ul. Kościuszki 8

89-400 Sępólno Krajeńskie

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

- Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

- Kontakt do inspektora ochrony danych: Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

- Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich stosowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesyłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Inne informacje:

Wynagrodzenie : 2 280 zł brutto (ze wszystkimi składnikami uposażenia)

Metody i techniki selekcji:

I etap selekcji :

- analiza merytoryczna aplikacji (zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w KPP w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30.05.2013 r., upubliczniony na BIP w KPP w Sępólnie Krajeńskim);

II etap selekcji :

- rozmowa kwalifikacyjna (nie stawienie się w wyznaczonym terminie na rozmowę oznacza rezygnację z dalszego postępowania kwalifikacyjnego).

Obszary badane podczas rozmowy kwalifikacyjnej (II etap selekcji) będą obejmowały:

- kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku,

- umiejętność formułowania wypowiedzi,

- motywację do podjęcia pracy,

- autoprezentację kandydata,

- umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym

UWAGA!

Proszę uważnie przeczytać informację o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.

1. Koniecznie proszę umieścić w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, zespół, nr ogłoszenia).

2. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone DATĄ I CZYTELNYM PODPISEM. Oferty należy składać w Komendzie Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim w zamkniętych kopertach oraz zaznaczyć jakiego ogłoszenia dotyczy (stanowisko, zespół, nr ogłoszenia).

3. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego), przesłane mailem, niekompletne, uchybiające wymogom formalnym oraz nie zawierające nazwy stanowiska i komórki organizacyjnej nie będą rozpatrywane. Kandydaci niezakwalifikowani do procesu rekrutacji z w/w przyczyn nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie.

5. Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jest pozytywne zakończenie postępowania sprawdzającego, skutkujące wydaniem kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

6. Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim nie ponosi odpowiedzialności za niekompletną lub wadliwą treść ogłoszenia w przypadku jego kopiowania przez podmioty zewnętrzne i umieszczania na innych niż niniejszy portalach internetowych.

7. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowisko w przeprowadzanym naborze.

8. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, przynależność związkową, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

KPP Sępólno Krajeńskie

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top