Reklama

Podpisanie umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu
Powiat Sępólno

W dniu 28 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.6.39.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 - osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-04-0002/16) w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne Społeczeństwo i konkurencyjne kadry działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Projektu Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Całkowita wartość projektu wynosi - 2 033 962, 64 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 380 120,00 zł.

Stronami Umowy są:

Powiat Sępoleński reprezentowany przez Starostę Sępoleńskiego - Jarosława Tadycha, Wicestarostę - Andrzeja Maracha, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego - Władysława Rembelskiego

oraz

Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020 w osobie Pani Agnieszki Tuczyńskiej Dyrektora departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Główną przyczyną realizacji projektu jest konieczność dostosowania placówki opiekuńczo-wychowawczej do obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego oraz w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych w okresie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy (1 styczeń 2012 r.) mogą być umieszczane dzieci powyżej 7 roku życia. Natomiast od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w w/w placówkach mogą przebywać dzieci powyżej 7 roku życia. Po upływie tego okresu w placówkach będą mogły przebywać jedynie dzieci powyżej 10 roku życia. Umieszczanie dzieci poniżej tego wieku będzie możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawiać za tym będzie stan ich zdrowia lub dotyczyć to będzie rodzeństwa. Warunek ten jest systematycznie spełniany przez POW w Więcborku.

Jednocześnie ustawa zakłada także poprawę standardu opieki w placówkach poprzez zmniejszenie ilości miejsc w placówce do 14 wychowanków. Zmiany te będą wprowadzane sukcesywnie w kolejnych latach, tak aby z dniem 1 stycznia 2020 r. wiek dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych nie był niższy niż 10 lat, natomiast z dniem 1 stycznia 2021 r. w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego będzie możliwość umieszczenia do 14 wychowanków.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania prawne, Powiat Sępoleński podjął decyzję o realizacji niniejszej inwestycji. W ramach projektu wybudowane zostaną dwa obiekty mieszkalne przeznaczone na cele placówek opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku, dla 14 dzieci każda. Do budynków tych zostaną przeniesione dzieci obecnie przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Więcborku.

Powiat Sępoleński zakłada budowę nowych obiektów z tego względu iż nie ma możliwości adaptacji innych budynków, czy też dostosowania istniejących pomieszczeń, w których mieści się obecnie placówka do przepisów prawa, które mówią że po 31 grudnia 2020 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie może przebywać więcej niż 14 wychowanków

W związku z powyższym, aby spełnić wskazane w ustawie standardy i jednocześnie utrzymać istniejącą liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze powiatu, podjęto decyzję o budowie dwóch nowych obiektów, do których przeniesieni zostaną wychowankowie z obecnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Więcborku.

Powiat Sępólno

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama

Top